Błąd

Ładowanie danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wstęp

Dzień dobry,

Ponieważ planuje Pan/Pani rejestrację lub już zarejestrował/a się Pan/Pani w Spółdzielni, informujemy o zasadach, na jakich przetwarzamy lub będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe. Informacja dotyczy także osób, które założyły na portalu konto dla swojej organizacji czy instytucji.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie zgody wyrażonej podczas rejestracji w portalu Spółdzielni)

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan korzystać z portalu www.spoldzielniakultury.waw.pl. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.

Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach określonych w treści udzielonej przez Pana/Panią zgody.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji wskazanego w zgodzie celu. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
  • podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;
 2. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
 2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 5. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.